Een kijk op diversiteit!

Visie

MISSIE

  • De superdiversiteit in de samenleving in de kijker zetten.
  • De normalisering van superdiversiteit in België nastreven.
  • In Malawi willen we  samenwerkingsverbanden die de levenstandaard van Malawianen trachten te verbeteren, ondersteunen.

VISIE

Aristoteles: 'De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken'

  • Permanente bewustszijnswording over het feit dat diversiteit een realiteit is in onze samenleving.
  • Eigenheid en gelijkwaardigheid zijn fundamentele pilaren van de volledige aanvaarding van diversiteit.
  • Solidariteit tussen mensen vormt de kern van onze wereldvisie.
    Onze visie vormt het kader waarin al onze activiteiten worden ontplooid.

KERNTAKEN

1 Vorming

We willen een mondiaal en etnografisch perspectief op diversiteit bekomen door een positieve en gedifferentieerde beeldvorming aan te bieden. De vormingen en trainingen worden aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen.

2 Buurtgerichte activiteiten

Kwasa Kwasa werkt mee aan buurtactiviteiten. Kwasa Kwasa betracht de diversiteit in de samenleving bij deze activiteiten tot uiting te laten komen.

3 Sensibiliseringsactiviteiten

We trachten het eurocentrisme, dat aan de basis ligt van veel vooroordelen en stereotypen te vermijden bij al onze activiteiten. Via vormingen, studiedagen, tentoonstellingen en infosessies brengen we de superdiversiteit in onze samenleving in kaart en verhogen we de daarbij horende aanvaarding van deze superdiversiteit als realiteit. 

We willen de capaciteiten van mensen om vooroordelen, discriminatie en racisme te herkennen en te erkennen, verhogen en hen instrumenten aanreiken om deze te bestrijden. We willen de kennis over superdiversiteit in alle sectoren van onze samenleving bevorderen via sensibiliseringsprojecten.

4 Kleinschalige projecten in Malawi

Kwasa Kwasa vertrekt uitsluitend van projecten die door de gemeenschappen in Malawi werden en worden voorgesteld. De partner in Malawi beslist over de richting en de uitvoering van het project, en deelt met Kwasa Kwasa de verantwoordelijkheid voor de administratie.