Een kijk op diversiteit!

Basisbehoeften onder één dak: gezondheid en alfabetisering (Chikhawo village)

De nauwe samenwerking tussen het dorp Chikhawo (via de projectleiders en de drie Chiefs) en de vzw Kwasa Kwasa in het verleden en herhaaldelijke vragen tot verdere samenwerking vanuit het dorpscomité, hebben Kwasa Kwasa doen besluiten om te trachten deze samenwerking verder te zetten.

We willen dit project van dorpsontwikkeling verder ondersteunen door een uitbreiding van het alfabetiseringsproject, maar tevens door te focussen op gezondheid. Het project "Basisbehoeften onder één dak: gezondheid en alfabetisering" zal net zoals in het verleden gedragen worden door de volledige gemeenschap, met in het bijzonder het dorpscomité.

Het deelproject "Basisbehoefte gezondheid" kan opgesplitst worden in drie onderdelen, met name (a) het inrichten van degelijk openbaar sanitair, (b) het herstellen van de enige waterpomp in het dorp en (c) het optimaliseren van de toegankelijkheid tot gezondheidzorg.

Het deelproject "Basisbehoefte alfabetisering" wordt opgesplitst in drie onderdelen, met name (a) het verder uitbouwen van de alfabetiseringslessen Chichewa (en Engels) voor vrouwen, (b) het inbedden van naschoolse begeleiding en opvang en (c) het inlassen van fietslessen.

1. Basisbehoefte: Gezondheid

(a) De drie dorpshoofden en de dorpsbewoners wezen erop tijdens hun inhuldigingspeech van het leslokaal dat het dorp nog lijdt onder slechte tot zelfs geen sanitaire voorzieningen.

Het totaal ontbreken van gecementeerde latrines binnen het dorp zorgt vooral tijdens het regenseizoen voor onhygiënische en ziekteverwekkende omstandigheden. Het regenseizoen, ook the season of hunger genoemd in Malawi wordt op deze manier ook the season of disease.

Het dorp is vragende partij voor het bouwen van 4 toiletten, twee voor de vrouwen en twee voor de mannen.

Geen overbodige luxe voor een heel dorp met ongeveer 200 bewoners. 

(b) De vrouwen en kinderen moeten vrij ver lopen om drinkbaar water te halen en momenteel is zelfs deze pomp stuk.

De vraag naar de herinstallatie van de waterpomp of een installatie van een nieuwe manuele waterpomp lag voor de hand.

Het huidige manuele pompsysteem werd in het voorjaar 2010 reeds gecontroleerd op defecten en mogelijke herstelwerken. Uit deze inspectie werd duidelijk dat de waterput zelf niet meer optimaal functioneert en lekken vertoont. Het heropmetsen van de put is de enige mogelijkheid om de waterpomp opnieuw in werking te stellen. Daarenboven moet het pompsysteem zelf ook vernieuwd worden.

In de voorbereidingsfase zal een laatste grondige controle uitgevoerd worden opdat de noodzakelijke ingrepen duidelijk kunnen opgemerkt worden.

(c) De vraag naar een betere toegankelijkheid tot geneeskundige zorgen, omdat de dorpsbewoners op ongeveer twintig kilometer van een echt ziekenhuis en een tiental kilometers van een klein dispensarium verwijderd zijn, lag ook voor de hand. De vzw Kwasa Kwasa beschikt noch over de mogelijkheid noch over de middelen om een dispensarium dichterbij te bouwen en ging samen met het dorpscomité op zoek naar alternatieve mogelijkheden.

We maakten dit jaar kennis met het socio-economische project opgezet door de organisatie Sakaramenta. Deze organisatie voorziet ambulance fietsen genaamd ‘Care Cars' (meer informatie www.sakaramenta.com). Deze fietsen kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden omdat ze uitgerust worden met een systeem om diverse aanhangwagens aan te koppelen.

Op deze manier kan er bijvoorbeeld een ambulance bed vastgemaakt worden aan de fiets. Zieken en zwangere vrouwen kunnen zo veilig en voorzichtig vervoerd worden naar het ziekenhuis. Nu gebeurt dit op een ladder of achterop een fiets en soms helemaal niet als de zieke dit vervoer niet aankan.

Een ambulance fiets is makkelijk en vrij goedkoop te onderhouden door de dorpsbewoners zelf en kan door praktisch iedereen bestuurd worden. Het kippenhok uit het microfinancieringsproject beschikt over een afsluitbare ruimte (waar het voer gestockeerd werd) en het is dus perfect mogelijk om de ambulance fiets veilig te bewaren.

2. Basisbehoefte: Alfabetisering

(a) De vzw wil de alfabetiseringslessen voor vrouwen niet uit het oog verliezen en er zal dan ook gestreefd worden naar het verder uitbouwen van deze onderwijsvorm.

(b) Aangezien de Malawiaanse overheid haar steentje zal bijdragen via het aanstellen van een leerkracht Chichewa, wil vzw Kwasa Kwasa binnen het alfabetiseringproject haar focussen op de naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren.

De aanzet hiertoe werd gegeven door diverse studenten van Kwasa Kwasa die binnen het alfabetiseringsproject reeds een naschoolse begeleiding opzetten.

De interesse binnen het dorp was zeer groot en had zelfs een aanzuigeffect van kinderen uit omliggende gehuchten.

Het is de bedoeling deze naschoolse opvang te professionaliseren via bijscholing en ontspanningsactiviteiten op regelmatige basis gedurende de week.

Buiten het inplannen van deze naschoolse activiteiten, moet natuurlijk een degelijk leslokaal voorzien zijn. Dit leslokaal werd reeds gebouwd, maar het aanschaffen van degelijk lesmateriaal zowel banken, stoelen, boekenkast als didactisch materiaal moet voorhanden zijn. Ook een kleine verfraaiing van het leslokaal wordt voorzien in dit project.

In Malawi wordt algemeen aangenomen dat bij een gemeenschappelijke ruimte binnen een dorp of stad, steeds een bepaalde veiligheid wordt ingebed. Naast het voorzien van veilige sloten en anti diefstal hekkens (reeds voltooid tijdens het vorige project), wordt altijd een bewaker voorzien. 

(c) Aangezien een deel van het gezondsheidsproject het uitbouwen van de toegankelijkheid tot geneeskundige zorgen door middel van de aanschaffing van een Care Car inhoudt, zal dit verder uitgewerkt worden binnen het project door het inlassen van fietslessen. Aangezien de focus bij het alfabetiseringsproject steeds op het versterken van de positie van vrouwen ligt, worden zij dan ook gemotiveerd tot het volgen van de fietslessen.

Om de duurzaamheid van dit deelproject te garanderen, zullen lessen fietsherstelling gepland worden. Indien deze laatste lessen voldoende interesse kennen, kan er ook gestart worden met een fietsatelier.

3. Resultaat

1. Basisbehoefte: gezondheid

(a) Het sanitair blok werd met succes afgewerkt. Chikhawo heeft nu twee vrouwen- en twee mannentoiletten in hun dorp. Na de bouw van de toiletten werd er een kleine plechtigheid gehouden om ze in te huldigen. De dorpsbewoners zijn zeer tevreden met het resultaat.

(b) Ongeveer gelijktijdig met de bouw van het sanitair blok werd de waterpomp van Chikhawo hersteld. Nadat de waterpomp onderzocht werd door een expert werd het correcte materiaal aangekocht om de herstelling ervan te starten.

Wanneer de pomp volledig hersteld is, werd de betonnen blok rondom pomp opnieuw gegoten. In de nog natte beton wordt geschreven wie de pomp herstelde.

(c) Niet alleen de inwoners van Chikhawo gebruiken de ambulance fiets die voor dit project aangekocht werd. Ook de leden van de omringende dorpen komen de fiets geregeld lenen. 

2. Basisbehoefte: alfabetisering

(a) Helaas is tot op heden nog altijd geen leerkracht aangesteld door de Malawiaanse overheid. Reeds meerdere vrijwilligers hebben zich ingezet om dit in orde te krijgen, helaas zonder succes. Toch wordt er op onregelmatige basis door verschillende vrijwilligers een inspanning gedaan om alfabetiseringslessen aan de vrouwen (en mannen) te geven. 

(b) De naschoolse activiteiten worden ook op onregelmatige basis ingericht.

(c) Speciaal voor de fietslessen werd een kinderfiets en een fiets voor volwassenen aangekocht. Wekelijks zijn er fietslessen te volgen!

 Dit project werd mede door de steun van de Stad Gent mogelijk gemaakt.

Met de steun van

In het kort

Basisbehoeften:
Gezondheid en alfbetisering
Wat :
Sanitair blok, waterpomp, lessen
Waar:
Chikhawo dorp vlak bij Lilongwe
Wanneer:
2011