Een kijk op diversiteit!

Visie

MISSIE

 • In Malawi willen we  samenwerkingsverbanden die de levenstandaard van Malawianen trachten te verbeteren, ondersteunen.
 • De normalisering van diversiteit verhogen in België en Malawi.
   

VISIE

Aristoteles: 'De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken'

 • Permanente bewustszijnswording over diversiteit en het belang daarvan in onze multiculturele samenleving herkennen, erkennen en kennen.
 • Eigenheid en gelijkwaardigheid zijn fundamentele pilaren van de volledige aanvaarding van diversiteit.
 • Solidariteit tussen mensen vormt de kern van onze wereld visie.
  Onze visie vormt het kader waarin al onze activiteiten worden ontplooid.
   

KERNTAKEN

1 Sensibiliseringsactiviteiten

We willen een mondiaal en etnografisch perspectief op diversiteit bekomen door een positieve en gedifferentieerde beeldvorming aan te bieden, en vice versa, namelijk vzw Kwasa Kwasa wil een positieve en gedifferentieerde beeldvorming bekomen door een mondiaal en etnisch perspectief op diversiteit aan te bieden.

We trachten het eurocentrisme, dat aan de basis ligt van veel vooroordelen en stereotypen, te vermijden bij al onze activiteiten. Via vormingen, studiedagen, tentoonstellingen en infosessies brengen we de diversiteit in kaart en verhogen we de daarbij horende aanvaarding. 

We willen de capaciteiten van mensen om vooroordelen, discriminatie en racisme te herkennen verhogen en hen instrumenten aanreiken om deze te bestrijden.
We willen de kennis over diversiteit in alle sectoren van onze samenleving bevorderen via sensibilisering.

2 Kleinschalige projecten in Malawi

Kwasa Kwasa vertrekt uitsluitend van projecten die door de gemeenschappen in Malawi werden en worden voorgesteld. De projecten mogen niet ingeplant worden vanuit België zonder dat ze gedragen worden  door de  plaatselijke gemeenschap.
De partner in Malawi, in samenspraak met Kwasa Kwasa, beslist de richting van het project, en deelt met Kwasa Kwasa de verantwoordelijkheid voor de administratie en uitvoering daarvan.

Kwasa Kwasa streeft naar een  gelijkwaardigheid tussen de partners. Deze gelijkwaardigheid zou in het gedrang kunnen komen als Kwasa Kwasa vooral als ‘geldschieter’ gezien zou worden. 
Er worden vrijwilligers in de door Kwasa Kwasa ondersteunde projecten tewerkgesteld. De vrijwilliger vormt een tussenpersoon tussen de Malawiaanse counterpart en Kwasa Kwasa. Op die manier kan Kwasa Kwasa er ook over waken dat de verhouding van de partners niet ongelijk wordt doordat de counterpart het beeld zou krijgen als was hij slechts vragende partij.